Forretningsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Vedrørende udleje af arbejdskraft fra Vikar Invest II ApS

1.                     Omfanget af betingelserne:

Omfanget af nedenstående betingelser finder anvendelse mellem Vikar Invest II ApS (herefter kaldet ”Vikar Invest”) og dennes kunde, som aftager arbejdskraft fra Vikar Invest (herefter kaldet ”Kunden”). Vikar Invest og Kunden benævnes hver for sig en ”Part” og samlet ”Parter” eller ”Parterne”.

Særlige betingelser, som tildeler Kunden rettigheder og forpligtelser udover hvad der fremgår af nærværende betingelser, skal fremgå af et særskilt dokument (ordrebekræftelsen).

Overskrifterne i nærværende betingelser er påført for overskueligheden og har ingen retlig relevans i forhold til fortolkning af bestemmelserne.

2.                       Underretning om bestemmelserne:

Vikar Invest fremsender i forbindelse med Kundens første bestilling af arbejdskraft, et eksemplar af nærværende betingelser sammen med ordrebekræftelsen til Kunden.

3.                       Vikar Invest ydelser/Kundens forpligtelser:

Vikar Invest leverer nærmere aftalt arbejdskraft til Kunden til udførelse af arbejde for Kunden i dennes virksomhed (herefter kaldet ”Vikar”, ”Vikaren”, ”Vikarer” eller ”Vikarerne”).

Ydelsen leveres i overensstemmelse med Kundens oplysninger og angivne behov for Vikarernes faglige kvalifikationer. Ydelsen leveres således, at den opfylder lovgivningens regler vedrørende ophold og ansættelse i Danmark.

Vikaren medbringer sædvanligt arbejdstøj. Kunden sørger for, at der stilles sikkerhedsudstyr, værktøj, arbejdsredskaber m.m. til rådighed for Vikarerne og Vikar Invest har ingen forpligtelser overfor Kunden i den forbindelse.

Kunden fremsender timesedler til Vikar Invest i overensstemmelse med bestemmelsen i afsnit 6.

Vikarerne udfører arbejde i den arbejdstid som er aftalt med Kunden. Kunden forpligter sig til at aftage som minimum 37 timer pr. uge pr. Vikar såfremt andet ikke er aftalt.

Kunden har ledelsesret, instruktion forpligtelse og kontrolbeføjelser over for Vikarerne.

Vikar Invest er berettiget til betaling for kørsel efter statens takster i Kundens interesse.

4.                       Bestilling af ydelser samt indgåelse af aftaler:

En aftale (herefter kaldet ”Aftalen”) om levering af arbejdskraft anses for indgået 2 dage efter, at Vikar Invest har udstedt ordrebekræftelse til Kunden. Indsigelser skal være Vikar Invest i hænde senest 2 dage efter Vikar Invests fremsendelse af ordrebekræftelse.

Den første arbejdsdag hos Kunden anses for at være prøvetid med den virkning, at Kunden, med relevant begrundelse, kan afvise Vikaren uden opsigelsesvarsel.

Aftalegrundlaget udgøres af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt ordrebekræftelse, som angiver angiver fagruppe, arbejdsted, varighed, arbejdstid, startdato, pris m.m.

5.                       Priser:

Vikar Invests priser afhænger af den enkelte Vikar.

Kunden skal informere Vikar Invest, forud for indgåelse af Aftalen, såfremt Kunden er omfattet af en overenskomst og evt. en lokalaftale således, at Vikar Invest kan prisfastsætte ud fra denne. For at sikre ligebehandling vil Vikar Invest anføre betingelserne i ordrebekræftelsen. Det er Kundens ansvar at sikre overensstemmelse mellem det anførte og forpligtelserne efter overenskomsten og lokalaftalen.

6.                       Betaling:

Kunden skal foretage betaling i overensstemmelse med nærværende vilkår.

Kunden skal levere alle oplysninger til Vikar Invest, som er nødvendige for at Vikar Invest kan foretage korrekt lønudbetaling til Vikarerne samt foretage afregning overfor Kunden.

Afregning overfor Kunden sker på baggrund af timesedler for den pågældende uge, som underskrives af en hos Kunden hertil bemyndiget person, og indsendes af Kunden om fredagen. Kunden er ansvarlig for, at evt. overarbejde og andre tillæg fremgår af timesedlen. Hvis Kunden ikke indsender timesedlen om fredagen, fremsender Vikar Invest timesedlen på e-mail til Kunden, der herefter har 24 timer til at komme med indsigelser, hvorefter timesedlen anses for godkendt af Kunden.

Vikar Invest fremsender herefter faktura på baggrund af de udarbejdede timesedler, som forfalder til betaling 8 dage efter udstedelsen. Ved betaling efter forfaldstid er Vikar Invest berettiget til at kræve rente svarende til 2 % tilskrevet pr. påbegyndt måned samt kompensationsgebyr i henhold til renteloven. Ved fremsendelse af rykkerbrev beregnes rykkergebyr i henhold til renteloven.

Manglende overholdelse af ovenstående frister anses for at være en væsentlig misligholdelse af Aftalen, der berettiger Vikar Invest til at fakturere Kunden i henhold til oplysninger modtaget fra Vikarerne. Vikarernes oplysninger anses således for godkendt af Kunden.

Vikar Invest er berettiget til at tilbagekalde Vikarerne helt eller delvist, hvis timesedlerne ikke fremsendes rettidigt eller betaling ikke sker rettidigt.

Har Kunden underskrevet timeseddel kan der ikke gøres indsigelser.

7.                       Ansvar og ansvarsfraskrivelse:

Vikar Invest er uden ansvar for eventuelle tab, fejl eller skader som følge af Vikarens arbejde forvoldt over for Kunden eller 3. mand. Dette gælder både direkte og indirekte tab, herunder driftstab.

Under Vikarernes udførelse af arbejdet forpligter Kunden sig til, at lade Vikarerne være omfattet af Kundens ansvars- og arbejdsskadeforsikring således, at der er forsikringsdækning for eventuelle arbejdsskader samt eventuelle tab, skader m.m. påført 3. mand eller Kunden af Vikarerne.

Kunden skal på Vikar Invest forlangende fremsende dokumentation for, at Vikarerne er dækket af en forsikring.

Kunden har ansvar for, at lovgivningens gældende regler om arbejdsmiljø overholdes, og ethvert krav i denne forbindelse, er Vikar Invest uvedkommende.

Såfremt Vikaren ikke leverer arbejde, som er tilfredsstillende for Kunden, er Kunden forpligtet til inden eventuel bortvisning m.m., at kontakte Vikar Invest straks, med henblik på afklaring af forholdet. Vikar Invest indestår ikke for den leverede arbejdskrafts faglige kvalifikationer, uddannelse m.m. Formålet med muligheden for at afvise Vikaren efter første arbejdsdag er, at Kunden har mulighed for at vurdere Vikarens kvalifikationer.

I det omfang Kunden anvender Vikarerne i strid med danske arbejdsretlige regler er Vikar Invest berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Anvender Kunden Vikarerne i strid med danske arbejdsretlige regler, herunder arbejdstidsbestemmelser, er ethvert krav i forbindelse hermed Vikar Invest uvedkommende og Kunden skal friholde Vikar Invest for eventuelle tab der måtte følge af overtrædelserne.

8.                       Overtagelse af arbejdskraften:

Såfremt Kunden ønsker at ansætte én eller flere vikarer, leveret af Vikar Invest, er der aftalt en overtagelsessum på  40.000,00 kr. ekskl. moms pr. Vikar til dækning af Vikar Invests rekrutteringsomkostninger.

Ovennævnte overtagelsessum er gældende i den periode, Vikaren arbejder i Kundens virksomhed og i en periode på 12 måneder efter samarbejdets ophør. Der skal ikke betales overtagelsessum for en given vikar, hvis Kunden har betalt Vikar Invest for levering af minimum 650 timer, udført af den pågældende vikar, indenfor de seneste 6 måneder forud for overtagelsen.

Aftalen er gældende, uanset om initiativet til ansættelse kommer fra Vikaren, eller Kunden og hvorvidt initiativet sker direkte eller indirekte, herunder gennem 3. part.

9.                       Aftalens ophør

Hver af Parterne kan opsige aftalen med et varsel på 30 dage, medmindre der er aftalt en periode, hvor Vikar Invest leverer sine ydelser.

Såfremt Kunden kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, anses det for væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Kundens side, og Vikar Invest er berettiget til at ophæve aftalen.

Ved ophævelse af Aftalen, grundet en Parts væsentlige misligholdelse, er den anden Part berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler ud over den i punkt 6 anførte dagbod, der ikke skal anses for at være erstatning.

10.                     Tvister:

Vikar Invest og Kunden har pligt til at forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Kan parterne ikke løse tvisten i mindelighed skal enhver retssag anlægges ved Retten i Odense.

11.                     Oplysninger om Vikar Invest II ApS:

Wichmandsgade 8A

5000 Odense C

Cvr.: 41 42 64 54

12.                     Bankforbindelse:

Vikar Invest II ApS

Bank: Danske Bank A/S

Bankreg. nr.: 3409

Kontonr.:  13031266